මහින්දගේ ආරක්ෂකයන් කරපුවා මෙන්න ..!

 A driver of former President Mahinda Rajapaksa
ish ks, n,h wh:d f,i Wmfhda.S lr.ksñka rdcH foam< yd uqo,a wjNdú; lr uyd mßudK jYfhka j;alï /ial< ysgmq ckm;s wdrlaIl wxYfha ks,Odßka oifokl= ms<sn| wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=jg meñ‚,s bÈßm;a l< nj ¥IK úfrdaê fmruqK mejiSh'

ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a wdrlaIlhska f,i lghq;= l< fïc¾jreka" ì%f.aäh¾jreka" l¾k,a yd lemagkajreka fï w;r jk nj;a" Tjqkaf.a kï .ï" foam< úia;r iys;j ryia fmd,sishg meñ‚,s lr we;s nj;a" tu fmruqfKa ;reK wxY m%OdkS ;=is; nd,iQßh uy;d mejiSh'

rdcmlaI uy;df.a ßhÿfrl= f,i fiajhg tlajk mqoa.,hl= wdOqksl finf<l= f,i hqo yuqodjg tlafjkjd' fudyq fïc¾ moúh olajd Wiia jkafka ßhÿfrl= f,i fiajh l< ksihs'

Bfha ^01& Y%S ,xld udkj ysñlï flakaøfha meje;s udOH yuqjl§ fuu fy<sorõj lf<ah'

rfÜ uyck;djf.a foam< fld,a,lñka‍ f.k.sh ¥Is; md,khg tfrysùu" foaYmd,k m,s.ekSï f,i w¾: olajd jika lsÍug rdcmlaIjreka ork W;aidyh o ms<sl=f,ka hq;=j fy<dolsk nj mejiQ nd,iQßh uy;d fufia o mejeiSh'

rdcmlaI uy;d ckdêm;sjrhd iufha§ fuu wdrlaIl ks,Odßka rdcH uqo,a" foam< wjNdú;d lr j;alï bmehSu lr ;sfhkjd'

yïnkaf;dg rcfha bvïj,ska u;a;, .=jka f;dgqm<g" yïnkaf;dg jrdhg je,s imhk fïc¾jrhd remsh,a fldaá 15la wh:d f,i Wmhd ;sfhkjd' fudyq nia iud.ul whs;slrefjla' idudkH nia r: 38la" wê iqfLdamfNda.S nia 11la" bkaOk msrjqïy,a y;rla fudyq i;=hs' wlalr ;=kaiShl bvï" f.j,a oyhla" fï ish,a, idlaIs iys;j ryia fmd,sishg meñ‚,s lr ;sfhkjd'

fuu ks,Odßka oifokd rcfha fiajlfhda' tfy;a úOdhl n,h wksis f,i Ndú;d lr,d .‚ld ksjdij,ska lmamï tl;= lsÍu we;=¿ wh:d uqo,a bmehSï lr,d ;sfhkjd'fï uyd mßudK ¥IK jxpd bÈßfha§ fy<sorõ jk nj wmf.a úYajdihhs' tfyu fkdjqfKd;a fï rch o fï uyd mßudK jxpd wkqu; lrk nj fmkS hkjd'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...