බුද්ධාගම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මහින්ද !

mahinda rajapaksa on buddhist exam paper
jhU m<df;a mdi,a j,g wo ^23& mej;s m%:u jdr mÍlaIKh i|yd jhU wOHdmk fomd¾;fïka;=j ,nd§ we;s 10 fYa‚h nqoaO O¾uh m%Yak m;%fha tla m%Yakhla iïnkaOfhka .eg¿jla u;=j we;ehs ,xld .=re ix.uh mjihs'

‘;ud úiska lrk ,o ish¨‍ hym;a l%shd msx fmdf;ys igyka lr ;nñka urKdikak fufydf;a§ th lshjd n,d ;uka úiska ks¾udKh lrk ,o úydr l¾udka;h foi n,d wjika yqiau fy<k ,o mri;=rkaf.ka ,laÈj fírd.;a fYaIaG md,lhd jQfha ljqo@‘ hkak tys ;snQ m%Yakhls'


tys jQ ms<s;=re y;r jQfha

1'     ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI
2'     m%:u úOdhl ckm;s fÊ'wd¾'chj¾Ok
3'     ÿgq.euqKq uy rc;=ud
4'     uyd mrdl%undyq rc;=ud hkakh'

ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d l=reKE., Èia;%slalfha md¾,sfïka;= uka;%Sjrfhls'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...