විමල්ට ඇප

Wimal Weerawansa Released On Bail Over Protest
cd;sl ksoyia fmruqfKa kdhl úu,a ùrjxY uy;d we;=¿ y;afofkl=g wo ^18& fld<U m%Odk ufyaia;%d;a wêlrKfha§ wem kshu flreKd'

Tjqkaj remsh,a ,laIhl YÍr wem u; uqod yßk f,ihs fld<U m%Odk ufyaia;%d;a .sydka ms,msáh uy;d ksfhda. lr ;sfnkafka'kvq úNd.hg fmkS isàu i|yd úu,a ùrjxY uy;d we;=¿ ú;a;slrejka wo WoEik fld<U m%Odk ufyaia;%d;a wêlrkhg meñ‚hd'

Tjqkag tfrysj fpdaokd jkafka tlai;a cd;Skaf.a udkj ysñlï ms,sn| uy flduidßia fihsâ w,a yqfiaka l=uref.a Y%S ,xld ixpdrhg úfrdaOh m<lrñka ud¾.h wjysr lr fm<md,s isÿ lsÍuhs'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...