සෙල්ෆී නිසා මුහුණට වෙච්ච දේ !

selfie
bkaiag.%Eï iudccd, wvúhg yd ;u íf,d.a wvúhg tlalsÍu i|yd Èklg fi,a*S PdhdrEm 50la muK ,nd.kakd ;re‚hla" tu fi,a*S PdhdrEmj,ska ;u uqyqfKa iug oeä ydkshla isÿj we;s nj mjihs'

,kavkfha Ôj;a jk 26 yeúßÈ fuyaÍka fnhs.a mjikafka fi,a*S .ekSfï§ *a,EIrfhka úysfok wê ixLHd;s HEV wdf,dalh u.ska ;u uqyqfKa iug ydks meñK we;s njhs'

fuu wê ixLHd;s wdf,dal Odrd iaudÜ ÿrl:k" ,emafgdma yd geí,Ü hk WmlrK wdY%s;jo ksl=;a flfrk w;r" tlS wdf,dal Odr iug w;sYh wys;lr UVA iy UVB lsrK ;rugu ydkshla muqKqjk njo weh lshhs'

íf,d.a wvúh yd bkaiag.%Eï iudccd, wvúh ;=< ;udf.au úúO fi,a*S PdhdrEm .ksñka" iajhx PdhdrEm Ys,amsfhl=" iajhx l;=jrfhl= yd iajhx m%ldYlfhl= f,i tlS ks¾udK t<solajk ;u jD;a;sh ;=< ksrka;rfhka wê ixLHd; wdf,dalhg uqyqK §ug isÿjQ njo weh lshhs'

flfia fj;;a" fï iïnkaOfhka jeäÿr ffjoH Wmfoia ,nd.ekSfï§ ;udf.a uqyqfKa ÿUqre ,m" weig háka l¿ meye.ekaùï wd§ jYfhka uqyqfKa iu muKg jvd fõ.hlska jhig hEula fmkakqï lr we;s nj weh oekf.k ;sfí'


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...