කොණ්‌ඩයා ගමෙන් පැන ගිහින්

Police Seeks Kondaya for Another Case
.ïmy fnïuq,a, nÿj;=f.dv m%foaYfha úY%dñl kdúl yuqod ks,Odßhl=f.a j;a;g ksrej;ska we;=¿ù wfYdaNk f,i yeisfrñka isá ÿfkaIa m%shYdka; fkdfyd;a ˜‍fldKa‌vhd˜‍ m%foaYh w;yer m,df.dia‌ we;s nj fmd,sia‌ mÍla‍IKj,ska fy<sù we;'

ielldr fldKa‌vhd w;awvx.=jg .ekSu i|yd fmd,sia‌ lKa‌vdhï folla‌ mq¿,a mÍla‍IK wdrïN lr ;sfí'fï w;r .ïmy fnïuq,a, nÿj;=f.dv m%foaYfha wdrla‍Idj i|yd tu m%foaYhg fmd,sia‌ lKa‌vdhï lSmhla‌ fhojQ njo .ïmy fmd,sish mjihs'

fldKa‌vhd nÿj;=f.dv m%foaYfha f.j;a;l ksrej;ska wfYdaNk f,i yeisreKq mqj; ie,ùfuka miq .ïmy fnïuq,a, m%foaYfha ck;dj oeä NS;shg m;aj isá;s'

bl=;a fikiqrdod rd;%sfha .ïmy nÿj;=f.dv m%foaYfha úY%dñl kdúl yuqod ks,Odßhl=f.a f.j;af;a ne| isá jeia‌ishl lE.ik y~ weiS ta ms<sn|j n,oa§ jeia‌ish wdikakfha isá fldKa‌vhd kdúl yuqod ks,Odßhd ìhg m;alr m,d f.dia‌ ;sì‚'

miqj f.j;af;a l< fidaÈishl§ fldKa‌vhd we| isá we÷ï iy ldka;d we÷ï lSmhla‌ fmd,sish úiska fidhdf.k we;'úY%dñl kdúl yuqod ks,Odßhd fï ms<sn|j .ïmy fmd,sish fj; meñ‚,a,la‌o lr ;sfí'

nia‌kdysr W;=r Ndr ksfhdacH fmd,sia‌m;s t,a' Ô' l=,r;ak" .ïmy iyldr fmd,sia‌ wêldß Y%S,d,a fmf¾rd uy;ajrekaf.a Wmfoia‌ u; .ïmy uQ,ia‌:dk m%Odk fmd,sia‌ mÍla‍Il ld,sx. is,ajdf.a fufyhùfuka mÍla‍IK meje;afõ'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...