ධම්මිකට අවවාද

Sri Lanka Ports Authority Chairman Dhammika Ranatunga was released on bail
fld<U uydêlrK mßY%fha§ udOHfõÈhl=g ;¾ckh lr rdcldßhg ndOd l<ehs fkd;Sis u; wêlrKfha fmkS isá jrdh iNdm;s Oïñl rK;=x. remsh,a ,laIh ne.ska jQ YÍr wem folla u; uqod yßk f,i fld<U m%Odk ufyaia;%d;a .sydka ms,msáh uy;d ksfhda. lr we;ehs jd¾;d fja'

‘‘ck;d uqo,ska kv;a;=jk ;uka jeks mqoa.,hl= wêlrK mßY%fha§ .eisfrkafka fufia kï jrdh wêldßfha yeisfrk wdldrh wêlrKh is;d .; yelshs'‘‘ hehs ms,msáh uy;d ielldr iNdm;s wu;ñka mjid we;'

ud¾;= 17 jeks od flfi,aj;a; fmd,sishg meñK igyka ;nd m%ldYhla ,nd fkd§ heùu iïnkaOfhka Tyqg úfYaI jrm%idohla oelajQfha wehsoehs ufyaia;%d;ajrhd fmd,sisfhka m%Yak lf<ah'

‘;uqkaf.a whshd fï m;aùu ,nd §,d ;sfhkafka' whshdf.a f.!rjh wdrlaIdjk mßÈ lghq;= lrkak'‘ hehs o Tyqg wjjdo lrñka ufyaia;%d;a mejiSh'

ielldr rK;=x. Widú mßY%fha§ udOHfõÈhd má.; l< nj lshk Tyqf.a cx.u ÿrl;kh fmd,sishg ndr fok f,i ksfhda. l< ufyaia;%d;a jeäÿr úNd.h cQ,s 28 jeks odg l,a ;eîh'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...