බිරිඳ ගොළු තරුණයා හා යයි

man who eloped with bride
i;a jirla‌ wdorfhka fj,S isg ish leue;af;kau fmïj;d iuÕ újdy jQ ;reK ldka;djla‌ udi 5 la‌ jeks flá ld,hla‌ Tyq iuÕ .;lr ieñhdg fydrd f.d¿ ;reKhl= iuÕ mek f.dia‌ we;ehs hk meñ‚,a,la‌ bl=;a Èkl fmd,sishg ,enqKq nj yxje,a, fmd,sisfha ¥IK u¾ok yd jeg,Sï wxYfha ia‌:dkdêm;s fmd,sia‌ mÍla‌Il fla' tÉ' wdkkao uy;d b¿la‌´úg isú,a wdrla‌Il lñgq /ia‌ùfï§ mejeiSh'

;reK úfha miqjk ¥ orejka isák foudmshkag ;u orejka flfrys Wkkaÿjlska yd wjÈfhka isàug fuu isoaêh ksoiqkla‌ f,i fmkajd fok nj tys isá foudmshka wu;d ta uy;d mejeiSh' rd.dêl yeÕSï ;reK úfha§ Tjqka ;=< we;sùu ksid fujeks wjdikdjka; ;;a;ajhkag ;reK Ôú; m;ajk wjia‌:d wmg wikak" olskak ;sfnk neúka ;u orejkaf.a Ôú; w÷rg jeàu j<ld .ekSfï j.lSu we;af;a uõ mshkag nj fmkajd fok ,§'

meñ‚,a, lr ;snQ ieñhd yd f.d¿ ;reKhd;a ìß|;a fmd,sishg le|jd mÍla‌IKhla‌ lr Tjqka kej; tl;= lsÍug fmd,sia‌ mÍla‌Iljrhd W;aiy ord we;;a weh tlfy<du f.d¿ ;reKhd yd hk nj mejeiSu ksid ieñhdg kS;sfha msysg ,ndf.k wef.ka fjka jk f,i Wmfoia‌ ,nd§ we;s nj jd¾;d fõ'

fudjqka l=,shdmsáh m%foaYfha mÈxÑlrejka nj;a újdyfhka miq ieñhd fiajh lrk yxje,af,a fiajd wdh;khg kqÿre ia‌:dkhl ;djld,slj mÈxÑ ù isáh§ fuu f.d¿ ;reKhd iuÕ weh ryis.; weiqrla‌ mj;ajd we;s nj;a fy<s jQ nj lsh;s'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...