මසට කොක්කු මරලා !

animal bird kills
uia‌j,g wf,ú lsÍu i|yd fldla‌l= 29 la‌ urd oud <Õ ;nd.;a ;reKhka fofokl= w;awvx.=jg f.k we;s w;r ish,a, fmd,sia‌ Ndrhg f.k we;s nj uvl,mqj - lrÈhkdre fmd,sish mejeiSh'

lsrdka Br,la‌l=,ï m%foaYfha mÈxÑ wjqreÿ 19 yd 20 yeúßÈ fuu ielldr ;reKhka fofokdj wêlrKhg bÈßm;a lsÍug mshjr f.k we;s nj fmd,sish i|yka lrhs'fmd,sishg ,enqKq ryia‌ f;dr;=rla‌ wkqj fuu úfYaI jeg,Su isÿlr we;'Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...