උග්‍ර ලූණු හිගයක්

salt lanka
b,aÆug iß,k iemhqula ,nd Èug fkdyels úu fya;=fjka Èjhsk mqrd W.% ÆKq ys.hla udihl muK ld,hla isg mj;sk nj f;d. fj<ÿka mjikjd'

mdßfNda.slhkaf.a b,aÆug iß,k iemhqula ,ndÈug fkdyels ;;a;ajh yuqfõ /msh,a ;syg wf,ú jq ÆKq lsf,dajla /msh,a wkqjlg wf,ú lsßug isÿú we;af;a ÆKq ksIamdÈlhska úiska ñ< jeä lsßu ksid njhs f;d. fj<ÿka mjikafka'

yïnkaf;dg ÆKq f,ajdfha ksIamdok lghq;= wvd, úu ksid mq;a;,u m%foaYfha fm!oa.,sl wxYfha ÆKq ksIamdolfhla úiska oekg ÆKq ksIamdokh lr fnodyßkq ,nkjd'

tu fj<ÿkao mjikafka ÆKq j,g noaola wh lsßu fya;=fjka fufia ñ< jeä lsßug isÿjq njhs' fuu ÆKq ys.h fya;=fjka mdßfNda.slhka oeä wisre;djhg m;aú isákjd'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...