කොමඩු කෑමේ වාසි 5ක්

Tn fkdokakjd jqKdg flduvq wdydrhg .ekSu uÕska" Tnf.a YÍrhg ,efnk m%fhdack w;suy;a h' fud<fha isg mdodka;h olajd YÍr moaO;sh iE§ we;s iෛ, iuQyhg flduvqj,ska ie,fikafka wkqmfïh fufyhls' flduvq ;=< ishhg 92la muK c,h wka;¾.;j we;'

 Tnf.a wdydr fõ,g miqj flduvq wdydrhg .ekSu" YÍr fi!LHhg ys;lr jk nj ffjoHjreka ks¾foaY lr ;sfí' yDo frda.j,g;a" m%;sYla;SlrK moaO;shg;a" weia frda.j,g;a" flduvq wdydrhg .ekSu w;sYhska u .=Kodhl h' fï " flduvq wdydrhg .ekSu uÕska w;ajk tn÷ m%;s,dN myls'

1' yDo frda. wju lr.; yelsùu

flduvq mdkh lsÍu uÕska wêl reêr mSvkh wju lr .; yels h' flduvq mdkh lsÍu uÕska reêr mßjykh jeä lrk ksid" yDofha l%shdldß;ajhg tuÕska hym;a m%;sM, Wod lr.; yels h' flduvqj, wka;¾.; fmdgEishï ix>glh ksid" TiaáfhdafmdfrdaiSia jeks frda.j,ska fmf<kakkag o fïjd jvd;a .=KodhS h' isrerg w;HjYH le,aishï ,nd .ekSug iqÿiqu m,;=r jk flduvq" udxY‍fmaYs iy wiaÓ ì£ï jeks .eg¨‍j,g o w;sYhskau .=Kodhl h'

2' isref¾ fïoh wvq lr .; yels ùu

flduvqj, weuhsfkda wï,h wka;¾.; h' ta ksid" tauÕska jl=.vq frda.Skag jvd;a jdisodhl m%;sM, w;alr .; yels h' ta jdf.au YÍrfha wka;¾.; jk fïoh my< oeóug o flduvqj, we;s ix>gl fnfyúka u n,mdhs' flduvqj, wka;¾.; TNAP^áIQ kjqiafmismsla w,al,shq fmdiaf*Ü& uÕska YÍrfha fïoh oykhg wjYH ix>gl ,nd.; yels h'

3' frda. je<§u wju lrhs

flduvq ;=< úgñka iS nyq, jYfhka wka;¾.;j we;' tu ksid" fïjd wdydrhg .ekSu uÕska m%;sYla;SlrK yelshdj j¾Okh lrhs' blaukska iqj fkdjk ;=jd, we;s whg o" flduvq b;du;a u .=Kodhl h' flduvq wdydrhg .ekSu uÕska ;=jd, iqjùfï fõ.h ;rula ÿrg jeä lr .; yels h'

4'weia fmkSu jeä lrhs

flduvq ;=< mj;sk îgd lefrdàka uÕska weia fmkSu jeä lrhs' tfia u" wlaIs wdndO we;s mqoa.,hkag o jvd;a .=KodhS m,;=rla f,i flduvq y÷kajd Èh yels h' flduvqj, wka;¾.; úgñka ta ix>glh " o;aj, iy ifuys ksfrda.SNdjhg fnfyúka u jeo.;a h'

5' iakdhq frda.j,g .=Kodhl ùu

flduvqj, wka;¾.; fmdgEishï ix>glh" iakdhq frda. i|yd jvd;a fhda.H h' fmaYsj, l%shdldß;ajhg w;HjYH ix>gl /ila flduvqj, wka;¾.; jk ksid" fïjd wdydrhg .ekSu uÕska isref¾ hy meje;aug ukd fufyhla isÿfõ'

wiaÓ ì£ïj,g ,la jQ úg " flduvq wdydrhg .ekSu jvd;a .=Kodhl h' iakdhqj,g wjYH W;af;ackh ,nd .ekSug;a" ñksidg je<fËk frda. /ilg m%;sl¾uhla f,ig;a " fï m,;=r wkqNj lsÍu b;du;au fhda.H h'

wka;¾cd,h weiqßks

uodrd uqo,sf.a
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...