17 රැලියට සෝමවංශත්

Somawansha Amarasinghe is a Sri Lankan politician
ck;d úuqla;s fmfruqfKa ysgmq kdhl fidaujxY wurisxy uy;d fï ui 17od meje;afjk tald¬noaO úmlaI lKavdhfï úfrdaO;djhg tla ùug kshñ; nj jd¾;d fõ'

miq.sh ckdêm;sjrKfhka mrdchg m;ajQ ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;dg kej; n,h ,nd.ekSfï wruq‚ka fuu ck/,sh ixúOdkh lrkq ,nhs'

fidaujxY wurisxy uy;d ck;d úuqla;s fmruqfKa kdhl;ajfhka bj;ajQfha o miq.sh ckdêm;sjrKfha § isÿl<dhehs jd¾;djk" uyskao rdcmlaI md¾Yjh úiska yuqod l=uka;%Khlska wdKavq n,h ,nd.ekSug lghq;= lsÍu fjkqfjka cúfm lsisu l%shdud¾.hla fkd.kakd nj fpdaokd lrñks'

uyskao md¾Yjh fjkqfjka fmkSisák úu,a ùrjxY iu. tlaj miq.sh ld,fha úúO foaYmd,k lghq;= isÿ l< ysgmq cúfm kdhlhd fujr o taldnoaO úmlaIfha uQ,slhl= jk úu,a ùrjxY iu. tlaj fuu úfrdaO;d /,shg iyNd.S ùug kshñ; njo jd¾;d fõ'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...