ඩොලරය රු.150 යි

US dollar tops SL Rs. 150 mark
weußldkq fvd,rhg remsh,a jákdlu Bfha ^30 od& Èkfha§ jd¾;d.; f,i re' 150 bla‌ujd .sfhah' fï wkqj Y%S ,xld uy nexl=j Bfha ^30 od& ksl=;a l< kj;u úksuh wkqmd; w.hka wkqj wefußldkq fvd,rhl úl=Kqï w.h re' 150'54 la‌ ola‌jd by< hñka Y%S ,xld remsh, ie,lsh hq;= msßySulg ,la‌úh'

miq.sh Èk lsysmfha§ fufia Y%S ,xld remsh, È.ska È.gu msßySug ,la‌jQ w;r bl=;a ud¾;= 28 jeksod wefußldkq fvd,rhl úl=Kqï w.h m%:u jrg re' 148 bla‌ujd hñka re' 148'91 la‌ ù ;snq‚'

fmf¾od ^29 od& Èkfha§ wefußldkq fvd,rhl úl=Kqï w.h m%:u j;djg 149 bla‌ujd re' 149'54 ola‌jd o by< f.dia‌ ;sì‚'

miq.sh ld,fha§ Y%S ,xldjg ,efnk úfoaY úksuh wdodhï wvqùu ksid È.ska È.gu wefußldkq fvd,rhg idfmala‍Ij Y%S ,xld remsh, msßfyñka ;sfí'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...