පියුමි රූම් ගිහින් ? Photos

piyumi viral photos
ksrEmK Ys,amskshla jqKq mshqñ yxiud,s .ek fï ojiaj, álla jeämqr l;dfjkjd' talg fya;=j ;uhs myq.sh ojil mshqñ yxiud,sf.a lsh,d yeu;eku yqjudre jqKq Wvqlh ksrej;a f*dfgda tlla f*ianqla tfla ;ek ;ek olskak ,enqKq  ksid'

fï f*dfgda tl mshqñf.a f*daka tflkau .;a; tlla lsh,d ;uhs lgl;d me;sre‍fka' fldfydu jqk;a tal ixialrKh lrmq f*dfgda tlla lsh,d mshqñ thdf.a f*ianqla .sKqfï igykl=;a od,d ;snqKd'

Th Tlafldu wiafia wdfh;a mdrla mshqñ ;reKfhla tlal rEï tllg .shd lsh,d f*dfgda folla t<shg weú;a ;sfhkjd' tfla bkafka mshqñuo tfyu;a ke;a;ï thdf.a yevrej ;sfhk fjk flfklao lsh,d ;du ksYaÑ;ju lshkak nE"

;reKfhl= iu. isák tu PdhdrEm my;ska oelafjkjd'Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...