ලසත්ත ඝාතනයන් මෙන්න (PHOTOS)

lasantha muder suspects
ikafâ ,Sv¾ mqj;amf;a ysgmq l¾;D fcHIaG udOHfõ§ ,ika; úl%u;=x. >d;khg wod< iellrejkaf.a rej Ñ;%hg ke.Sug fmd,Sish lghq;= lr ;sfí' ta wkqj iellrejka fofofkl=f.a rej Ñ;%hg k.d we;s w;r Tjqka ms<sn|j f;dr;=re okafka fmd,Sishg okajk f,i;a okajd isáhs' ,ika; úl%u;=x. uy;d 2009$01$08 fod fld<U§ fjä m%ydrhlg ,laj Ôú;laIhg m;aúh'

fuu mqoa.,hska ms<sn| ksjrÈ f;dr;=re okafkakï my; i|yka ÿrl:k wxlj,g oekqïfok f,i fmd,sia udOH m%ldYl ld¾hd,h mjihs'

071 - 8591753
071 - 8591770
077 - 3291500


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...