සිසුවා නිල් නිලියක් එක්ක මාසයක් හෝටලේක ...!

ckm%sh reishdkq ks,a Ñ;%mg ks<shl jk udfldajd iu. udihl ld,hla fydag,hl .; lsÍfï wjia;dj reishdfõ 16 yeúßÈ mdi,a isiqfjl=g ,eî ;sfí' ;udf.a ks, fjí wvúhg msúfik 100"000 jk mqoa.,hdg ks,a Ñ;%mg ks<s ueldfjda iu. udil ld,hla fydag,hla ;=, .; lsÍfï wjia;dj ,nd§fï ;rÕhla mß.Kl l%Svd i|yd Joystick ksmojk iud.ula úiska ixúOdkhfldg ;snq‚' ta wkqj tu fjí wvúhg msúis 100"000 jk mqoa.,hd jkafka 16 yeúßÈ ria,ka fY%â,ska h'

Tyq fuu ;rÕh ch.%yKh lsÍu iïnkaOj Woaoduhg m;aj úák w;r Tyq mjikafka Tyq ksh; jYfhkau tu ;Hd.h ndr.kakd njh' ks,a Ñ;%mg ks<s ufldajd ish m%sh;u ks<sh nj;a wehg msßmqka YÍrhla we;s nj;a Tyq i|yka fldg ;sfí'

kuq;a ria,ka ,enQ fuu ch.%yKhg Tyqf.a uj oeä f,i úreoaO ù ;sfí' ish orejd ks,a Ñ;%mg ks,shla iu. udihla jdihg fkdhjk nj weh ;rfha m%ldY fldg ;snq‚' tu ;Hd.h ria,kag ndr .; fkdyelskï Tyqf.a mshdg ndr .; yels nj ;rÕfha ixúOdhl jreka oekqï§ ;snqk;a ria,ka f.a uj úiska thgo úreoaO ù ;sfí

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...