නිල්මිණි අධ්‍යක්ෂණයට

Gossip Chat With Nilmini Tennakoon
ks,añ‚ f;kakfldaka wms iEu fofkl=u mdfya y÷kkafka olaI pß;dx. ks<shla f,ihs'

fï Èkj, weh ks<s N+ñldfjka u|lg ñ§ l,d lafIa;%fha w¨‍;a u N+ñldjlg mK fokakg iQodkï jk mqj;la wmsg oek .kakg ,enqKd' ta .ek wms wehf.ka u úuid ne¨‍jd'

—miq.sh ld,h mqrd u uu fg,skdgH rx.khg odhl jqfKa keye' fudlo fld;rï wdrdOkd ,enqK;a tajd §¾> fg,skdgH ‍tfyu ke;skï ta ,enqKq pß; ;=< ug rÕmdkak fohla ;snqfKa keye' ta ksid uu tajd m%;slafIam l<d'

fï ojiaj, uu uQ,sl;ajh § ;sfnkafka uf.a u fg,s Ñ;%mghla wOHlaIKh lsÍu fjkqfjka' wOHlaIljßhla f,i l,d lafIa;%hg msúiSfï n,dfmdfrd;a;=jla ug ld,hl isg ;snqKd'

ta isyskh ienE lr.kak uu iQodkï' fï fg,s Ñ;%mghg mdol jkafka uu mdi,a ld,fha§ w;aÿgq pß;hla iy ta pß;h jgd isÿj‍Q wmQre isoaê ud,djla jf.a u uf.au l;djla u; fuys ;srrpkh ,shefjkjd' fuh fma%laIlhkag;a w¨‍;a u w;aoelSula f.k foaú lshd uu is;kjd'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...