පවිත්‍රා තනතුර එපා කියයි

Pavithra Wanniarachchi is a politician and lawyer by profession. In 1990 Hon. Pavithra Wanniarachchi entered politics
ysgmq weue;sks r;akmqr Èia‌;%sla‌ md¾,sfïka;= uka;%S mú;%d jkakswdrÉÑ uy;añh r;akmqr Èia‌;%sla‌lfha iïnkaëlrK lñgq lSmhl iu iNdm;s f,i kj rch m;alr we;;a weh tu iu iNdm;slï m%;sla‍fIam lr we;'

miq.sh 15 Èk weye,shf.dv yd lsßwe,a, iïnkaëlrK lñgq /ia‌ùïj,g wE iu iNdm;s f,i kïlr isáh;a meñK isáfha ke;'oek .kakg ,enqfKa wE tu m;aùï ms<sfkd.kakd nj w.ue;sg yd ckm;sg okajd hjd we;s njhs' tanj weye,shf.dv m%dfoaYSh f,alï rxckS Èidkdhl uy;añh weye,shf.dv /ia‌ùfï§ iNd.; l<dh'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...