පළමු ජය ඉන්දියාවට

Asia Cup 2016: 5 highlights from India's brilliant 45-run win against Bangladesh in 1st T20I
Bfha ^24& nx.a,dfoaYfha§ wdrïN jQ wdishdkq l=i,dk mkaÿjdr úiaihs 20 ;rÕdj,sfha vldys mej;s m<uq ;r.h ,l=Kq 45lska ch.%yKh lsÍug bka§h lKavdhu iu;a úh'

i;aldrl nx.a,dfoaY lKavdhu iu. meje;s tu ;r.fha§ m<uqj mkaÿjg myr ÿka bkaÈhdkqjka kshñ; mkaÿjdr 20 wjidkfha§ lvq¨‍ 6lg ,l=Kq 166la ,nd .ekSug iu;a úh' bka§h bksu fjkqfjka wdrïNl ms;slre frdays;a Y¾ud ,l=Kq 83la ,nd .ekSug iu;a úh'

ms<s;=re bksu l%Svdl< nx.a,dfoaY lKavdhug mkaÿjdr 20 wjidkfha lvq¨‍ 7la oeù ,nd .ekSug yels jQfha ,l=Kq 121la mu‚' nka.a,dfoaY lKavdhu fjkqfjka id¾:l jQ tlu ms;slrejd jQfha iî¾ frfyudkah' Tyq mkaÿ 32lg uqyqK § y;f¾ myr 2la yd yfha myr 2la iu.ska ,l=Kq 44la ,nd .ekSug iu;a úh' wfkla lsisÿ ms;slrejl= ,l=Kq 16 iSudj miqlr hEug wiu;a úh' bka§h lKavdhu fjkqfjka mkaÿ heùfï§ wYSIa fkard lvq¨‍ 3la ì| oeóug iu;a úh'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...