ගෙවල් බින්ද ගායකයා ..!

super star arrested
fyfrdhska mdkhg weíneys ù isá ßh,á .dhlfhla ksfjia ì| fidrd .;a remsh,a ,laI myla muK jákd .Dy WmlrKo iuÕ l¿;r Èid wmrdO wxYfha ks,OdÍka úiska w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'

rEmjdyskS pek,hl ßhe,á m%ix.hlg iyNd.S ùfuka m%isoaêhg m;a fudyq iudc Yd,d j,g f.dia úfkdao ùug mqre§ ù isá wfhl= nj fmd,Sish mjikjd'

fudyqf.ka m%Yak lsÍfuka mdkÿr yd fudrgqj hk m%foaYj, ksjdi ì| NdKav fidrdf.k we;s nj wkdjrKh ù ;sfí'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...