යෝෂිතගේ ෆයිල් අතුරුදන්

Hot Yoshitha Rajapaksa and latest Yoshitha Rajapaksa
ks,Odß n|jd .ekSfï mdGud,d wxl 45 hgf;a kdúl yuqodjg ne÷Kq ¨‍;skka fhdaIs; rdcmlaIf.a mqyqKq ld,h i|yka ,sÅ; f;dr;=re kdúl yuqodfõ ,sms ‍f,aLkj, ke;s nj kdúl yuqod wdrxÑ ud¾. i|yka lrhs'

kdúl yuqod kS;shg wkqj úOdhl wxYhg ks,OdÍka n|jd .kafka Wiia fm<g .‚; yd úoHdj hk úIh Odrd yoErE wh mu‚' Bg fya;= jkafka fvdard m%ydrl fk!ld wdÈ keõ mojk úOdhl wxY ks,OdÍkag úoHd yd .‚;h ms<sn| oekqu w;HjYH neúks' tkuq;a l,d úIh Odrdj yeoErE fhdaIs; rdcmlaI úOdhl wxYhg n|jdf.k  we;af;a uQ,sl iqÿiqlïo fkdue;sj nj i|ykah'

;jo fhdaIs; rdcmlaI ks,OdÍka n|jd .ekSï wxl 45 mdGud,dfõ fyd|u uOH ks,Odßhd ùuo" ì%;dkHfha rdclSh kdúl welvñh i|yd Tyq f;dard .;af;a flfiao hkak ms<sn| fukau Tyq iu;a jQ úNd. ms<sn| f;dr;=re kdúl yuqodj i;=j ke;s nj i|ykah'

fhdaIs; rdcmlaI iu. Tyqf.a mdi‍f,a ñ;=frl= jQ fjkqIdka Èidkdhlo kdúl yuqodjg ne÷Kq w;r fhdaIs;f.ka miq ì%;dkHfha kdúl welvñhg heùug f;dard .;af;a Tyqh' fjkqIdka hkq oekg iS'tka'tka' kd,sldfõ isoaêh iïnkaOfhka rlaIs; nkaOkd.dr.; lr isák lúIdka Èidkdhlf.a fidhqfrls' fï jk úg fjkqIdka Èidkdhl kdúl yuqodfjka bj;a ù ;sfí'

flfia kuqÿ kshñ; iqÿiqlï lsisjla ke;s fhdaIs; rdcmlaI ms<sn| úkh mshjrla fkd.ekSu ms<sn| kdúl yuqodfõ ks,OdÍyq fkdi;=gg m;aj isá;s'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...