කැස්බෑ යුවළට සෙත් පිරිත්

iduruwa kasbawa free
mhd., uqyqÿ fjr< wi, jegflahshd .d,l .eg .id ;snq jhi wjqreÿ wgla muK jk ngq leianEjka fofofkla b÷refõ lhsldj, leianE ixrlaIK uOHia:dkh fmf¾od ^22& uqyqog uqod yeßfhah'

uqyqfoa isg fndaÜgqjlska meñ‚ msßila mhd., fjr< woaor jegflahshd .il <. hula oud wdmiq hk nj ÿgq m%foaYjdisfhla ta nj fmd,Sishg oekqï § we;' ta wkqj mhd., fmd,sia ia:dkdêm;s m%Odk fmd,sia mÍlaIl ;=Idr is,ajd yd wmrdO úu¾Yk wxYfha ia:dkdêm;s Wm fmd,sia mÍlaIl iïm;a hk uy;ajreka jyd l%shd;aul ù tu leianEjka fofokd fmd,Sish fj; f.k f.dia b÷rej lhsldj, leianE ixrlaIK uOHia:dkh fj; Ndr § we;' fï leianEjka fofokd msßñ yd .eyekq i;=ka fofofkls'

fnka;r l¿;r fom<df;a Wm m%Odk ix>kdhl kshd.u iñ; kdysñhka m%uqL uyd ix>r;akh fi;a msß;a foaYkd fldg tu i;=ka fofokdf.a isrere u;g msß;a meka jla lsÍfuka wk;=rej tu i;=ka fofokd uqyqog uqod yeÍu isÿ flß‚'

fï wjia:djg yslalvqj jk i;aj wvú iyldr fla' ta' ohdkkao" iuia; ,xld uqyqÿ leianE ixrlaIK iïfï,kfha iNdm;s Ôjka lia;=ßwdrÉÑ" f,alï vâ,sõ' fmf¾rd" NdKavd.dßl yd lhsldj, leianE uOHia:dkfha wêm;s kqjka m%shYdka; lkakka.r" ffjoHdpd¾h t,a' Ô' úl%uisxy" weï' ã' veksfh,a uy;ajreka we;=¿ úYd, msßila iyNd.s jQy'

mhd., fmd,Sish fï ms<sn|j jeäÿr mÍlaIK mj;ajhs'


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...