ප්‍රේමදාස විතානගේ සමුගනියි

m%lg fõÈld yd fg,skdgH yd iskud rx.k Ys,amsfhl= jk fma%uodi ú;dkf.a uy;d Bfha  ^18 od&l¿fndaú, frdayf,a§ wNdjm%dma; úh'  jir 45 la mqrd rx.k Èúfhys ksr; jQ Tyq ish Èúfha wjidk ld,fha ms<sld frda.hlskao mSvd úkafoah'

ia‌jdëk rEmjdysks ksIamdokhla‌jk fldamsflfâ" i;air rx.k" wkaor jeg hk fg,s kdgHj, Tyq pß; ksrEmKh l< Tyq wjika jrg rx.kfha fhÿfka  fgksika l+f¾f.a whEï Y%S ,xld fõÈld kdgHfhah 'wjika lghq;= miqj oekqï fokq ,efí
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...