උඩුවේ හිමි බොරු කියලා

Uduwe Dhammaloka - allegations over elephant calf.
mkaif,a oud .sh w,s megjd ;ud úiska n,d.;a njg Wvqfõ Oïudf,dal ysñhka lrk ,o m‍%ldYh idjoH m‍%ldYhla nj wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j ;yjqre lrf.k ;sfí'

we,ka ue;skshdrdufha w,s meáhd n,d.;a we;af.dõjd úiska wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=jg úfYaI m‍%ldYhla ,nd § we;'tu idlaIslre m‍%ldY lr we;af;a Wvqfõ Oïudf,dal ysñhka fuu we;a meáhd w,s frdIdkaf.ka ñ,§ .;a njhs'

Wvqfõ ysñhka ñ,g .;a w,s meáhd n,d .ekSu ;ukag mejrE nj;a we;af.dõjd i|yka lr we;' ;;= tfia ;sìh § miq.sh od udOH yuqjla mj;ajd mkaif,a f.aÜgqj <Õ oud .sh w,s meáhd ;uka úiska yod.;a njg Wvqfõ ysñhka lrk ,o m‍%ldYh úys¿iy.; iy fkdu. hjk iq¿  tlla nj;a"  th fï rfÜ ck;djg uqidj foaYkd lsÍula nj;a fï iïnkaOfhka wm l< úuiSul § wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=fõ Wiia ks,Odßhl= mejiSh'

mj;sk kS;s wkqj cd;sl jia;=jla f,i ie,flk w,s meáhl= f.aÜgqj <Õ oud .sh;a ryis.; f,i <Õ ;nd .ekSu kS;s úfrdaë nj;a f,dj ÿ,n jk Ôúhl= .DydY‍%s;j we;s lrk n,a,ka mQika fia ie,lSug kS;sfhka bvla ke;s nj;a fyf;u i|yka lf<ah' w,s meáhl= <Õ ;nd .kafka kï ta i|yd kS;suh C%shdj,shla iïmQ¾K l< hq;=j we;' Wvqfõ ysñhka tlS j.lSu meyer yer idmrdë iy idjoH f,i w,s meáhd ;ud ika;lfha r|jdf.k we;'

kS;sh ms<sn| fkdoekSu jrolska fíÍug jH;sf¾lhla fkdjk nj f,dj ms,s.;a isoaOdka;hls'we;a f.dõjdf.a idlaIsh wkqj jkÔù iy jDlaI,;d wd{d mk; hgf;a" Wvqfõ Oïudf,dal ysñhkag tfrysj kvq mejÍug kshñ;h' kS;s úfrdaë f,i w,s meáhd <Õ ;nd .ekSu iïnkaOj ishÆ idlaIs wêlrKhg bÈßm;a lr we;s w;r kS;sm;sjrhdg wod< ,smsf.dkq fhduq lsÍfuka wk;=rej Wvqfõ Oïudf,dal ysñhka w;awvx.=jg .kakd f,i ks¾foaY lr ;sfí'

Wvqfõ Oïudf,dal ysñhkag wu;rj w,s cdjdrug iïnkaO ;j;a ÖjrOdÍka y;a fokl= iïnkaOfhka úfYaI úu¾Ykhla wdrïN lr we;' óg wu;rj mkaksmsáh foõrï fjfyf¾ jev jik fldf<dkakdfõ iqux., ysñhkaf.ka iðka jdia .=Kj¾Ok ñ,§ .;a w,s meáhd miq.sh od wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j úiska w;awvx.=jg .kakd ,§'

Wvqfõ Oïudf,dal ysñhka w;awvx.=jg .kakd f,i kS;sm;sjrhd mjd ks¾foaY lr ;sìh § wêlrK ksfhda. C%shd;aul fkdùu fya;=fjka w,s cdjdrug iïnkaO fiiq mqoa.,hkag tfrysj o kS;sh C%shd;aul lsÍug fkdyels ùu .egÆ iy.; nj wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=fõ úu¾Yk ks,OdÍyq fmkajd fo;s'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...