කාවින්දගෙන් රේල්ලුවට පොල්ලක්

Kavinda Jayawardena MP Gampaha misused his power. SL Politics
tlai;a cd;sl mlaI .ïmy Èia;%sla md¾,sfïka;= uka;%S ffjoH ldúkao chj¾Ok uy;d foaYmd,k n,h fhdojd lsisÿ uqo,a f.ùulska f;drj cdwe, isg uvq olajd iy uvq isg h<s cdwe, olajd;a ueÈß 11lska iukaú; ÿïßfhka ish ys;j;=ka m%jdykh lr we;s njg iuia; ,xld ÿïßh fiajlhskaf.a ‍fmdÿ fiajl ix.uh fpdaokd lrhs'

tys m%Odk ‍f,alï mS'tia' ú;dkf.a uy;d mejiqfõ fuu úfYaI ÿïßh Odjkh fjkqfjka ÿïßh fomd¾;fïka;=jg remsh,a tfldf<dia ,laI tfldf<diaoyia tlish oyhl uqo,la yd wem uqo,a jYfhka remsh,a oioyil uqo,la f.úh hq;=  njhs'

fmnrjdß 01 jeks od u.Ska oyila fjkqfjka wod< ÿïßh fjkalrf.k cdwe, isg uvq olajd .uka lr we;s w;r tu ÿïßh h<s cdwe, olajd meñK we;af;a miq.sh 02 odhs'

kS;s l%ufõohlska f;drj isÿfldg we;s fuu ÿïßh fjkalrjd.ekSu fya;=fjka nrm;< uQ,H jxpdjla isÿ ù we;s nj;a fuhg ldúkao chj¾Ok uka;%Sjrhd iy ÿïßh n,OdÍka j.lsj hq;= nj;a iuia; ,xld ÿïßh fiajlhskaf.a ‍fmdÿ fiajl ix.uh fpdaokd lrhs'

fï iïnkaOfhka wmlaImd;S mÍlaIKhla jydu  isÿlr fomd¾;fïka;=jg ,eìh hq;= uqo,a ,nd.ekSug wjYH mshjr .kakd fuka m%jdyk yd isú,a .=jka fiajd wud;H ksu,a isßmd, o is,ajd uy;dg ,smshla o fhduqlr we;s nj tia'mS' ú;dkf.a uy;d mjihs'
Gampaha District UNP Parliamentarian Kavinda Jayawardena had reserved 11 compartments to transport 1,000 people to Madhu from Ja – Ela on

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...