ක්‍රිකට් සටනට යුද අත්දැකීම්

fonseka and slcmd¾,sfïka;= uka;%S *S,aâ ud¾I,a ir;a f*dkafiald Y%S ,xld cd;sl l%slÜ lKavdhu iuÕ ish hqo w;aoelSï ms<sn|j idlÉPd lf<ah'

Y%S ,xld l%slÜ md,l uKav,fha iNdm;s ksfhdacH l;dkdhl ;s,x. iqu;smd, úiska lrk ,o wdrdOkhla wkqj cd;sl l%slÜ wdh;khg .sh ud¾I,a ir;a f*dkafiald hqoaOfha § i;=rd mrdch lsÍu i|yd Tyq úiska wkq.ukh lrk ,o Wmdh Wml%u ms<sn|j cd;sl l%slÜ lKavdhu oekqj;a lf<ah'

ks, fkdjk uÜgfï idlÉPdjla jQ tu yuqj ixúOdkh lr ;snqfKa cd;sl l%slÜ lKavdhfï l%Svlhka fuka u Tjqkaf.a wdOdrl ld¾h uKav,h yuqfõ we;s wNsfhda. wNsNjkh lsÍu i|yd u. fmkaùughs'
ish w;aoelSï ;uka iuÕ yqjudre lr .ekSu iy imhk ,o oelau fjkqfjka Y%S ,xld l%slÜ l%Svlfhda *S,aâ ud¾I,a ir;a f*dkafialdg Tjqkaf.a lD;{;dj m< l<y'
SLC ExCo & Field Marshal Sarath Fonseka’s meeting with national teamSLC ExCo & Field Marshal Sarath Fonseka’s meeting with national teamThe Sri Lankan cricketers listen attentively to the Field Marshal. Pix by Sudam Gunasinghe

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...