පුංචි ඡන්දෙ 2017දී

election in 2017
iSud ks¾Kh lghq;= wjika lr fkdue;s neúka m<d;a md,k ue;sjrKh fï jif¾ fkdmeje;afjk nj uqo,a rdcH weue;s ,laIauka hdmd wfíj¾Ok uy;d mjihs' m<d;a iNd yd m<d;a md,k weue;s *hsi¾ uqi;d*d uy;d fï Èkj, iSud ks¾Kh lsÍfï lghq;= i|yd úYd, fjfyila .kakd neúka oekgu;a Èia;%slal 06l iSud ks¾Kh lghq;= wjika ù we;ehs o fyf;u mejiSh'

flfia jqjo ,nk jif¾ ^2017& iaÓr jYfhkau m<d;a md,k ue;sjrKh meje;aúh yels hehs Bfha^17& m%jD;a;s fomd¾;fïka;=fõ udOH yuqjlg tlafjñka weue;sjrhd i|yka lf<ah' .ïmy Èia;%slalfha iSud ks¾Kh ishhg 99lska wjika ù we;s w;r fuu lghq;= ksrjq,a lr .ekSug ld,hla .; jk nj ,laIauka hdmd uy;d mjihs' tfy;a tla Èia;%slalhl fyda iïmQ¾Kfhka iSud ks¾kh lghq;= wjika lr fkdue;s neúka úYd, uqo,la jeh fldg fiajd lghq;= ;jÿrg;a Yla;su;a lsÍug ckdêm;sjrhd mshjr f.k we;ehs o fyf;u lSh'

wdikhla ueo ;j;a wdikhlg fldgq jQ .ïudk ksrjq,a lr fok f,i l< b,a,Sï ms<sn| fidhd n,d ksje/Èj iSud ks¾kh lghq;= isÿ lr .eiÜ ksfõokhla ksl=;a l< hq;= nj;a" miqj iaÓr jYfhkau m%dfoaYSh iNd ue;sjrKh meje;aúh yels nj;a ,laIauka hdmd wfíj¾Ok uy;d jeäÿrg;a mejiSh'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...