දුෂණය කර මරාලා..!

we.¨‍ï lïyf,a fiajh ksuú ksji meñfkñka isá ;re‚h ÿIKh lr urd ou,d''æ

 uyshx.k fIaâ,hska we.¨‍ï wdh;kfha fiajh ksuù ksfjia n,d meñfKñka isá jhi 18l jk ;re‚hla ßÈud,shoao" w¨‍leáhdj m%foaYfha§ ,ÿ le,hlg /f.k f.dia ÿIKh lr Bfha ^01& iji urd oud we;'

fufia ÿIKh lr urd oud we;af;a fõj;a;" lkak,al=Uqr" wxl 08 ksjfia mÈxÑj isá jhi 18la jk niakdhl uqÈhkafia,df.a ruHd úo¾YkS wfíj¾Ok kï ;re‚hls'

ßÈud,shoao m%dfoaYsh f,alï fldÜGdYfha l=rdf,a fj, jifï w¨‍leáhdj f;alal f.dú jk j.dj ;=, fuu ;re‚h urd oud isáh§ wo Woeik .ïjdiska úiska fidhdf.k we;'

ñg udi 3lg fmr isg we.¨‍ï lïy,l fiajh lsßu ioyd ßÈud,shoao" w¨‍leáhdj m%foaYfha ;u ujf.a ifydaorhdf.a ksjig meñK we;s w;r tys isg we.¨‍ï lïyf,a fiajh ioyd f.dia we;'

Bfha we.¨‍ï lïyf,a fiajh ksuú iji ksjig fkdmeñksu fya;=fjka udud we;=¨‍ ksfjia ysñhka yd .ïjdiska m%foaYh mqrd ruHd fidhd we;s w;r ududf.a ksjig wdikak le,E l=Üágla woaor wehf.a cx.u ÿrl;kh yd l=vh jeá ;sfnkq oel ta iïnkaofhka uyshx.k fmd,sish oekqj;a lr we;'

fuu wmrdOh iïnkaOfhka fïjk ;=re iellrefjl= w;a wvx.=jg .eksug fmd,sishg fkdyels ù we;'

ufyaia;%d;a mßlaIK yd urK mßlaIK wo isÿ lsßug kshñ;hs
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...