ඩිලාන්ගෙ අමාත්‍යාංශය අධීක්ෂණට පබා

.ïmy Èia;%sla md¾,sfïka;= uka;%SkS WfmalaId iaj¾Kud,s uy;añh úfoaY /lshd m%j¾Ok yd iqnidOk wud;HdxYfha wëlaIK uka;%Sjßh jYfhka m;alr we;' tu wud;HdxYfha lghq;= wëlaIKh fjkqfjka weh m;alr ;sfnk w;r ta uy;añh Y%S ,xld úfoaY fiajd kshqla;s ld¾hdxYfha § wod< ;k;=f¾ jev ndr .;a;dh'

fï iïnkaOfhka jk m;aùï ,smsh úfoaY /lshd m%j¾Ok yd iqnidOk weue;s ä,dka fmf¾rd uy;d w;ska md¾,sfïka;= uka;%SkS WfmalaId iaj¾Kud,s uy;añh fj; ndrfok ,§'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...