තාත්තා දුව එක්ක'බ්ලූ' බලලා..!

ylauK" rodfj, m%foaYfha wjqreÿ 8la jhie;s oeßhla ish mshd úiska nrm;< ,sx.sl wmfhdackhg ,lalrkq ,eîfï isoaêhla iïnkaOfhka ylauK fmd,sishg ,enqKq meñ‚,a,la u; ylauK fmd,sisfha <ud yd ldka;d ld¾hdxYh ielldr mshd w;awvx.=jg f.k ;sfí'

§¾> ld,hl mgka ielldr mshd fuu oeßh iuÕ ks,a Ñ;%mg krUd we;s njg;a" bka wk;=rej oeßh fuf,i ,sx.sl wmfhdackhg fhdod f.k we;s nj;a" wk;=rej oeßh fï iïnkaOfhka ;u ujg f;dr;=re fy<s lsÍfuka miq uj úiska oeßh iuÕ fmd,sishg meñK fï iïnkaOfhka meñ‚,s lrkq ,en we;s nj;a fmd,sish mjihs'fmd,sish úiska w;awvx.=jg .kq ,enQ ielldr mshd fohshkaor ufyia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej fkdjeïn¾ 17 jeksod olajd rla‍Is; nkaOkd.dr .; lrk f,i ufyia;%d;ajrhd ksfhda. lr we;'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...