සැමියායි බිරිඳයි එකට ලොව හැරයයි

82 yeúßÈ ieñfhla 72 yeúßÈ ish ìß| tlu Èkl§ wikSm ù frday,a .; l, miq tlu ojfia ñh f.dia we;ehs we,amsáh frdayf,ka jd¾;d fjhs'

n,msáh m‍%dfoaYSh f,alï fldÜGdifha fldiaf.dv j;=rfj, mÈxÑ fyaknv,af.a uQ‚ia ^82& iy wkaf;daks fjr<f.a frdia,ska ^72& kue;s jeäysá wUq ieñ hqj<la fufia ñh f.dia ;sfí'miq.sh 04 jeks od ujg wikSm ùu ksid orejka úiska we,amsáh uQ,sl frday,g we;=,;a fldg ;snQ w;r tÈku mshdgo wikSm jQ neúka Tyqo frday,a.; lr we;'

m‍%;sldr i|yd jdÜgqjg we;=<;a lsÍfuka miqj ìßh ñh .sh mqj; Tyqg ie, fldg fudfyd;lska iajdñ mqreIhdo ñh f.dia ;sfí'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...