ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ ඉදිරිපස ආලෝකවත් වූ හැටි

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ ඉදිරිපස කොටස go home gota යන වදන ප්‍රදර්ශනයවන ආකාරයට ආලෝකවත් කර තිබෙනවා. එම ඡායාරූප පහතින් ..