පළමු කොවිඩ් සඳහා එන්නත රුසියාවෙන්

fldfrdakd ffjrihg tfrysj Ndú;hg .; yels reishdfõ m<uq tkak; fudialõ ys ud,shd wdh;kh úiska ixj¾Okh lr ;sfí'
reishd ckm;s õ,eâó¾ mqáka trg rdcH /iaùula§ m%ldY lf<a fldúâ 19 iïnkaOfhka Ndú; l< yels m<uq tkak; reishdj ,shdmÈxÑ l< njhs'

˜‍ f,dj m%:u j;djg fldfrdakd jhsrihg tfrysj tkak;la ,shdmÈxÑ l<d' th M,odhS f,i l%shd;aul fõú' m%;sYla;SlrKh ia:djr lrdú'˜ hehs Tyq mjihs'

kj tkak; iïnkaOfhka jk idhksl mÍlaIK cqks 18 od isÿlr we;s w;r ta i|yd iafõPdfjka mqoa.,hka 38la bÈßm;aj ;sfí' tkak; Ndú; lsÍfuka miq tu ish,a,kaf.au m%;sYla;SlrKh ÈhqKq ù  ;sfí'

fuu tkak; úYd, f,i ksIamdokh lsÍu kqÿre wkd.;fha§u wdrïN lrk nj;a th b;du;a jeo.;a nj;a ckdêm;srhd i|yka lrhs'

fuu tkak; mÍlaId lsÍu ioyd Tyqf.a tla Èh‚hlao bÈßm;aj ;sfí'  wehgo tkak; YÍr .; l< nj;a wehg .eg¨‍jla we;s fkdjQ nj Tyq i|yka lf<ah'

˜‍weh w;ayod ne,Sug iyNd.S jQKd' ' m<uq tkakf;ka miq wef.a WIaK;ajh fi,aishia wxYl 38 la úh" B<Õ ojfia th fi,aishia wxYl 37 la jqKd'  fojk tkakf;ka miqj WIaK;ajh álla jeäjqKd' bkamiqj yeu fohlau meyeÈ,s jqKd'˜ hehs mqáka mejeiSh'

flfia fj;;a fï ms<sn|j f;dr;=re jd¾;d lrk iS'tka'tka' fjí wvúh mjikafka tys wdrlaIdj" M,odhs;dj ms<sn|j wjOdkh fhduqj we;s nj;a tkak; ixj¾Okh lsÍf易 we;eñ mshjr uÕyer we;s njhs'

reishdkq ks,OdÍka óg fmr iStkatka fjí wvúhg mjid we;af;a tkak; ,shdmÈxÑ lsÍfuka miq ;SrKd;aul ;=kajk wÈhf¾ w;ayod ne,Sï isÿlrk njhs'

reishdj ish tkak; mÍlaId lsÍu ms<sn|j úoHd;aul o;a; lsisjla ksl=;a lr fkdue;s iStkatka i|yka lrhs'

reishdj f.da,Sh úoHd;aul n,fõ.hla f,i ksrEmKh lsÍug Wkkaÿjla olajk fl%ï,Skfha foaYmd,k n,mEï uOHfha tkak; iïnkaOfhka rg ;=< ;,a¨‍lsÍula we;sj ;sfnk nj úfõplhskaf.a woyi njo iS'tka'tka' jeäÿrg;a mjihs'

iamqáksla yd iS'tka'tka' weiqfrks