මෝදි කියන්නෙ ඉන්දියාවේ ජනාධිපති - ගීතාට යළි වරදියි