සා.පෙළ ප්‍රතිඵල අනිද්දා

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අනිද්දා (28 වැනිදා) නිකුත් කෙරේ.

මෙම විභාගය සඳහා පාසල් හා පෞද්ගලික අයදුම්කරුවෝ හත් ලක්‌ෂයකට ආසන්න පිරිසක්‌ පෙනී සිටියහ.