විශාඛාවේ සා. පෙළ ලියූ සිසුවියන් 399 දෙනාම උසස් පෙළට

කොළඹ විශාඛා බාලිකා විද්‍යාලයෙන් පසුගිය සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට ඉදිරිපත් වූ සිසුවියන් 399 දෙනාම උසස් පෙළ අධ්‍යාපනය ලැබීමට සුසුසුකම් ලබා ඇත.

විෂයයන් 9ටම ඒ සාමාර්ථයන් ලැබූ සිසුවියන් 209ක්ද බී. සාමාර්ථය ලැබූ සිසුවියන් 43ක්ද සිටින බව සඳහන් කරන විශාඛා බාලිකා විදුහල්පතිනි සඳමාලි අවිරුප්පල මහත්මිය විද්‍යාලයේ සියවස සමරන මේ මොහොතේ මෙම දියණිවරුන් ලබා ඇති ජයග්‍රහණ විද්‍යාලයට අත්කරදුන් කීර්තියක් මෙන්ම ගෞරවයක් බවද සඳහන් කරයි.