ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පී රුවන් වික්‍රමසිංහගේ විවාහය

ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පී රුවන් වික්‍රමසිංහගේ විවාහ උත්සවය අද පැවැත්වුණා. විවාහ උත්සවයේ පෝරුව චාරිත්‍ර අද උදෑසන පැවැත්වුණේ ගංඟාරාමයේදී. එහි ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්...
Ruwan Wickramasinghe wedding