අනෝමා ජනාදරීගෙන් දුවට උපදෙසක් !

අනෝමා ජනාදරීගේ දියණියගේ උපන් දිනය ඊයේට යෙදී තිබුණා. ඒ වෙනුවෙන් දියණිය තමන් ළග නැති වුණත් මේ විදිහට ඇයට උපන් දිනයට සුබපතලා තිබුණා.