මහින්ද උදෙන්ම ජපානයට - Photos

Former President Mahinda Rajapaksa leaves to Japan
md¾,sfïka;= uka;%S ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI wo wÆhu lgqkdhl cd;Hka;r .=jkaf;dgqmf,ka cmdkh n,d msg;aj f.dia ;sfnkjd'

lef;a meis*sla .=jka iud.ug wh;a .=jka hdkhlska wÆhu 12'30g muK Tyq cmdkh n,d msg;aj .sh nj ioyka'ysgmq ckdêm;sjrhd iu. md¾,sfïka;= uka;%S úu,a ùrjxY o fuu ixpdrhg tlaj ;sfnkjd'


ysgmq ckdêm;sjrhdf.a cmdk ixpdrfha§ Tyq trg isák Y%S ,dxlslhka ixúOdkh lrk W;aij lsysmhlg iyNd.s ùug kshñ;hs'

ysgmq ckdêm;sjrhd  Èjhsfkka msg;aj .sh wdldrh iy Tyqj ms<s.ekSug cmdkfha msßila iqodkñka isák wdldrh my;ska oelafjkjd'

Former President Mahinda Rajapaksa leaves to Japan


Former President Mahinda Rajapaksa leaves to Japan