රාජිතට එරෙහිව පැමිණිල්ලක්

rajithacd;sl ksoyia fmruqfKa foaYmd,k uKav, iNsl" md¾,sfïka;= uka;‍%S ksfrdaIka fma‍%ur;ak uy;d úiska Bfha ^09& ¥IK u¾ok lñgq f,alï ld¾h,dh fj; wud;H rdð; fiakdr;ak uy;dg tfrysj meñ‚,a,la bÈßm;a lr ;sfí'

êjr wud;Hjrhdj isáh§ rdð; fiakdr;ak uy;d rdcH uqo,a remsh,a ñ,shk 177la wjNdú;d lrk ,oehs fuu meñ‚f,ys i|yka fõ'

fuu rdcH uqo,a wjNdú;h isÿj we;af;a is,dj;=r" .=rek.¾ yd .kaor ëjr jrdhka bÈlsÍu i|yd YlH;d wOHhkh isÿ lrk ,o mj¾ taIshd kï WmfoaYk iud.ug uqo,a f.ùfï§ hehso tu meñ‚,af,ays jeäÿrg;a oelafõ'

tu iïmQ¾K meñ‚,a, fufiah'
wOHla‍I"
¥IK u¾ok lñgq f,alï ld¾hd,h"
wxl 101"
wd¾'ta'o'ue,a udj;"
fld<U 03'
wOHla‍Il;=uks"

is,dj;=r" .=rek.¾ yd .kaor ëjr jrdhka bÈlsÍug wod< YlH;d wOHhkfha§ isÿ fldg we;s rdcH uqo,a wjNdú;h ms<sn| lrkq ,nk meñ‚,a,

is,dj;=r" .=rek.¾ yd .kaor hk êjr jrdhka bÈlsÍug wod< YlH;d wOHkhka isÿ lsÍfï§ úYd, rdcH uqo,a wjNdú;ùula isÿj we;s nj wkdjrKh ù ;sfí'

fuu YlH;d wOHhkh isÿ lsÍu tjlg ëjr yd c,c iïm;a ixj¾Ok wud;H rdð; fiakdr;ak uy;df.a ks¾foaYh u; mj¾ taIshd kï WmfoaYk iud.ulg Ndr § ;sfí' tys§ tu YlH;d wOHhkhg wod< jHdmD;sh i|yd êjr yd c,c iïm;a wud;HdxYfha jHdmD;s C%shd;aul lsßfï iy wëla‍IKh lsßfï tallh^PIMU& yryd wud;Hjrhd remsh,a ñ,shk 177la fjka lrjdf.k ;sfí'

fuu YlH;d wOHhkfha meje;s nrm;, wvqmdvqlï iïnkaOfhka by; wud;HdxYh miqj isÿl< wNHka;r mßla‍IKhl§" YlH;d wOHhk úfYaI{hka fmkajd§ we;af;a fujeks YlH;d wOHhkhla i|yd jeh úh yels Wmßu uqo, remsh,a ñ,shk 9la muK njh; fuu jHdmD;sh i|yd kshñ; uqo,g jvd 2000]l ^9(177& uqo,la" tkï remsh,a ñ,shk 177 jeh fldg we;s njh' ^tu wNHka;r mßla‍IK jd¾;dj fï iu`. wuqKd we;'

tfyhska fuu ¥Is; jHdmD;shg iïnkaO mßla‍IIK lghq;= läkñka wjika lr wod< uyck uqo,a wjNdú;fha fhÿkq ishÆ ;rd;srfï whl=gu Wmßu ovqjï ,nd§ug lghq;= lrkfuka b,a,d isáñ'

fuhg"

úYajdiS"
ksfrdaIka fma‍%ur;ak ^md'u'&
foaYmd,k uKav, iNsl
cd;sl ksoyia fmruqK'
2016$06$09