සිල් ගන්නත් ID එකක් !

sil
fmdfidka fmdah ksñ;s lrf.k fmf¾od ^19 jeksod& fn,a,kaú, m%foaYfha m%lg wimqjlg is,a iudokaùu i|yd .sh Wmdil ud;djla‌ tu wimqfjka ksl=;a lr ;sfnk ye÷kqïm; fkdue;sùu ksid Bg we;=<;a lrf.k ke;'

tu Wmdil ud;dj w¨‍hu wjÈ ù ish ieñhdg iy orejkag wdydr ms<sfh< lr Wfoa wdydrh o fkdf.k iqÿj;ska ieriS is,a iudokaùu i|yd wimqjg f.dia‌ we;'

tys§ we;=¿jk f.aÜ‌gqj wi, /lj,a,d isá mqoa.,hka fofokl= iy ysñkula‌ úydria‌:dkfhka ksl=;a lr ;sfnk ye÷kqïm;a mÍla‍Id lr ieoeyej;=ka wimqjg we;=¿ lr.ksñka isg we;'

tu wjia‌:dfõ wimqjg we;=¿ùug .sh by; Wmdisld ud;dj ish ye÷kqïm; wu;l ù we;ehs /lj,a,d isá ia‌:dkfha ysñhkag mejiqj;a ye÷kqïm; fkdue;sj we;=¿ lr.; fkdyels nj;a ksjig f.dia‌ fyda cx.u ÿrl:kfhka l;d lr ye÷kqïm; f.kajd .kakd f,i;a Wkajykafia wehg oekqï § we;'

tys§ uy;a wirK ;;a;ajhg m;a jQ Wmdisld ud;dj fmd,sisfha by< ks,hla‌ ork ;u ia‌jdñhd wu;d ;udg wu;l jQ ye÷kqïm; /f.kú;a fok f,i b,a,Sula‌ lr we;'

tys§ Tyq úiska ;u ìß|g kej; ksjig meñfKk f,i oekqï § f.kajd .;a nj;a fujeks isÿùï ksid nqÿka jykafia ish¨‍ i;a;ajhkag tl yd iudkj ffu;%s lreKdj oela‌ùug foaYkd l< ks¾u, nqÿ oyug úYd, le<,la‌ we;sjk nj;a tu ks,Odßh Bfha lshd isáfhah'