ඇමැති වාහන ගැනීම අත්හිටුවයි

ranilmiq.shod we;s jq .xj;=frka iy fldia.u id,dj yuqod l|jqf¾ msmsÍfuka úm;g m;a ish¨‍u ck;djg wjYH myiqlï iïmq¾K f;la mßmQrl weia;fïka;=j iïu; jqj;a weue;sjrekag jdyk ñ,§ .ekSug uqo,a fjka fkdlrk f,i w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d uyd NdKavd.drhg Bfha ^09& Wmfoia ÿkafkah'

fldia.u msmsÍfuka iy .xj;=frka leã ì¢ .sh ksjdi ish,a,lau h<s b¢ lsÍug hk uq¿ uqo,;a w¾O jYfhka ydkshg m;a jq ksjdi b£ lsßuhg hk uqo,;a ksl=;a lr tajdfha lghq;= wjika jk;=re ue;s weue;sjrekag jdyk f.kaùug i; myl uqo,la ,nd fkdfok f,io w.ue;s úl%uisxy uy;d oekqï § ;sfí'

w.ue;sjrhd fï Wmfoaia ,nd ÿkafka rcfha uq,sl m%;sm;a;sh jk m<uqj ck;djg iyk ,nd Èh hq;= hk m%;sm;a;sh hgf;ah'

úm;g m;a ck;djg iyk ie,iSug wjYH uqo,a ish,a, ksjerÈj .Kkh lr tu uqo,a fjka lr úhoï lr wjika jJ f;la lsisÿ fya;=jlg weue;sjrekag jdyk ñ,§ .ekSug uqo,a fjka lrk mßmqrl weia;fïka;=j iïu; jqjo th mfilska ;nk f,i w.ue;sjrhd Wmfoia § ;sfí'