මාව අත්අඩංගුවට ගැනීම වළකන්න

gammanpila
weg¾ks n,m;%hla Ndú;d lrñka fldgia .kqfokqjla isÿ lr uqo,a jxpdjla l< njg ´iafÜ%,shdkq cd;slhl= iy ;j;a wfhl= ;ukag tfrysj isÿlr we;s meñ‚,s 2la wkqj ;ud w;awvx.=jg .ekSfuka fmd,sish j<lajk ksfhda.hla ksl=;a lrk f,i b,a,d msú;=re fy< Wreufha kdhl Woh .ïukams, uy;d Bfha ^09& fYaIaGdêlrKhg uQ,sl whs;sjdislï fm;aiula f.dkq flf<ah'

;ukag isÿ lr we;s tu meñ‚,s wi;H iy mokï úrys; tajd njg .ïukams, uy;d fm;aiu uÕska lreKq okajd ;sfí'

fmd,sia úfYaI úu¾Yk tallfha fmd,sia mÍlaIl tï'ã'is'mS' .=K;s,l" tys wOHlaI fcHIaG fmd,sia wêldÍ fujka is,ajd" fmd,siam;s mQð; chiqkaor" n%hka fcdaka isoaêla" ,ika; bka§jr fmf¾rd" fÊ'iS'mS' chisxy iy kS;sm;sjrhd fuys j.W;a;rlrefjda fj;s'

;ud md¾,sfïka;= uka;%Sjrhl= nj fm;aiïlre i|yka lr isáhs' ´iafÜ%,shd ,xld iud.fï l<ukdlrK wOHlaI n%hka fcdaka isoaêla kue;a;d ;ukag tfrysj wi;H meñ‚,a,la f.dkq lr we;s nj fm;aiïlre ‍lshhs' ´iafÜ%,shd ,xld iud.fï m%Odk úOdhl ks,Odßhd f,i ;uka lghq;= lroa§ fÊ'iS'mS' chisxy kue;a;do tys iu l<ukdlrK wOHlaI f,i lghq;= l< nj fm;aiïlre lshhs'

1997 iy 2000 jir w;r ld,fha§ isÿ jQ nj lshk uQ,H .kqfokqjla iïnkaOfhka fm;aiïlreg tfrysj tu ´iafÜ%,shdkq cd;slhd wi;H meñ‚,s bÈßm;a lr we;s njo ta wkqj fmd,sish úiska ;uka w;awvx.=jg .ekSfï wjodkula ;sfnk njo fm;aiïlre lshhs' 1997 ud¾;= ui 18 jeksod úfYaI weg¾ks n,m;%hla uÕska mEka taIshd nexl=fõ fldgia wf,úh" ñ,§ .ekSu iïnkaO mQ¾K iy wêldß n,h ,eî ;snq njo fm;aiïlre lshhs'

;ukag tfrysj meñ‚,slr isák meñ‚,slref.a Wmfoia u; wod< fldgia .kqfokqj isÿ l< nj fm;aifuys i|yka fõ' tfia ;sìh§ ‍;ukag tfrysj fndre meñ‚,s lsÍuo th mokï lrf.k ;uka w;awvx.=jg .ekSula l< fyd;a tuÕskao uq,sl whs;sjdislï W,a,x>kh úh yels njg fm;aiïlre lshhs'

tneúka fuu ´iafÜ%,shdkq cd;slhdf.a iy ;j;a wfhl=f.a meñ‚,a, u; mokïj ;ud w;awvx.=jg .ekSfuka fmd,siam;sjrhd iy úfYaI úu¾Yk tallfha ks,OdÍka j<lajk ksfhda.hla ksl=;a lrkakehs fm;aiïlre wêlrKfhka b,a,d isà'

‍tfiau remsh,a ñ,shk 500l jkaÈ uqo,la ,ndfok f,i o ‍Tyq wêlrKfhka b,a,d isà'

fuu fm;aiu fYaIaGdêlrKh yuqfjys le|ùug fmr fm;aiïlrej w;awvx.=jg .ekSug j.W;a;rlrejka lghq;= l< fyd;a jydu fm;aiïlre ksoyia lrk f,i ksfhda. lrk f,i o Tyq wêlrKfhka b,a,d isà'