රවිට එරෙහි විශ්වාසභංගය අද

No-Confidence Motion against Minister of Finance Ravi Karunanayake
2016 whjeh f,aLkh md¾,sfïka;=j yd uyck;dj fkduÕ hjd iïu; lsÍu;a" tlS whjeh f,aLkh yqÿ m%,dmhla‌ njg m;alsÍu;a we;=¿ fpdaokd lsysmhla‌ hgf;a md¾,sfïka;=fõ úmla‍I uka;%S lKa‌vdhula‌ úiska uqo,a weue;s rú lreKdkdhl uy;dg tfrysj bÈßm;a l< úYajdi Nx. fhdackdj wo ^08 od& újdo flf¾'

ÈfkaIa .=Kj¾Ok uy;d we;=¿ úmla‍Ifha isák tcksi uka;%Sjreka ;sia‌mia‌fokl= úiska rú lreKdkdhl uy;dg tfrys úYajdiNx. fhdackdj l:dkdhljrhd fj; óg udi lSmhlg fmr Ndr fok ,§'

ta wkqj fuu úYajdiNx. fhdackdj wo fmrjre 9'30 isg mia‌jre 6'30 ola‌jd újdo lsÍug kshñ;h' mia‌jre 6'30 g uqo,a weue;s rú lreKdkdhl uy;d flfrys úYajdih we;s njg fyda ke;s njg uka;%Sjreka úiska ish Pkaoh m%ldY lsÍu isÿfõ'

úYajdiNx. fhdackdj bÈßm;a l< úmla‍Ifha tcksi uka;%S lKa‌vdhu iuÕ tla‌j Bg mla‍Ij Pkaoh m%ldY lrk nj ck;d úuqla‌;s fmruqK m%ldY lr ;sì‚' tfy;a úmla‍I kdhl wd¾' iïnkaOka uy;d m%uqL øúv cd;sl ikaOdk uka;%Sjreka oyih fokd úYajdiNx. fhdackdjg mla‍Ij Pkaoh fokjdo keoao hkak wjika fudfydf;a§ ;SrKh lrk nj m%ldY lr ;sì‚'

flfia fj;;a wdKa‌vq mla‍Ifha ish¨‍ ue;s weue;sjrekag wo ojfia md¾,sfïka;=jg iyNd.sùu wksjd¾h lr we;s w;r úmla‍Ifha isák tcksi uka;%Sjrekago tu lKa‌vdhfï m%OdkSka úiska wo ojfia meñŒu wksjd¾h lr ;sfí'

rfgys iuia‌; ksujqu" wdodhu" fiajd kshqla‌;sh" ñ, uÜ‌gu" f.jqï fYaIh" b;=reï yd wdfhdack jeks i¾j wd¾Ól úp,Hhka flfrys nrm;< ydkslr n,mEï we;sfldg" iuia‌; wd¾Ólhu uq¿ukskau úkdYh lrd f.k hñka ys;=jla‌ldß wkuH yd w;a;fkdau;sl rdcH uQ,H l<ukdlrK m%;sm;a;shla‌ wkq.ukh lsÍuo uqo,a weue;sjrhdg tfrys úYajdiNx. fhdackdfõ i|yka fpdaokdjls'

Y%S ,xld remsh, È.ska È.gu wjm%udKh fjñka wdkhk WoaOukldÍ mSvkhla‌ j¾Okh jk w;r rg i;= ks, úfoaY ixÑ; b;d oreKq f,i my; jeàfuka wd¾Ólh muKg jvd r;aù wjodkï iy.; ;;a;ajhla‌ ks¾udKh ù we;s neúkao" ia‌ffjÍ Kh fYa‚.; lsÍfï§ ^µsÉ f¾áx& Y%S ,xldj î ¬ ksfYaOd;aul ^iDK& ;;a;ajhlg fYa‚.; ùfuka Y%S ,xldjg Kh f.ùug we;s yelshdj ms<sn|j wjodkï ;;a;ajhlg rg weo oud we;s fyhskao 2016 la‌jQ ckjdß 30 Èk ÈkñK uq,a msgqfjys uq,a mqj;ska ˜‍wdKa‌vqfõ uQ,H m%;sm;a;sh ms<sn| meye§u;a" úfoaYSh wdfhdaclhska furg nexl=j, fvd,¾ ì,shk 1'2 la‌ ;ekam;a lr,d˜‍ hkqfjka uqo,a weue;sjrhdf.a m%ldYhla‌ f,dj mqrd m%pdrh fldg we;s kuqÿ oejeka; úksuh m%jdyhla‌ nexl= ;=<g .,d fkdwd nj uQ,H yd nexl= fjf<|fmd< i|yka lrk neúkao"

uyskaof.a wdKa‌vqj .;a kj fldaá ,la‍Ihlg jeä .Kkla‌ .sKqï.;ù ke;s˜‍ nj uqo,a weue;sjrhd úfYaI m%jD;a;s idlÉPdjla‌ mj;ajd lrk ,o nrm;< m%ldY u.ska rdcH uQ,H l<ukdlrK ^j.lSï& mkf;a úêúOdk" oekqj;aj fyda fkdoekqj;aj lv fldg we;s neúkao" uqo,a weue;s rú lreKdkdhl uy;d ms<sn| fuu .re iNdfõ úYajikSh Ndjh iïmQ¾Kfhkau fkdue;s neúka" ;jÿrg;a uqo,a weue;sjrhd úiska tu Oqrfha lghq;= lsÍfï yelshdj ms<sn| úYajdih Nx.ù we;s njg fuu md¾,sfïka;=j fhdackd iïu; lrhs'''''˜‍ hkqfjka úYajdiNx. fhdackdfõ oela‌fõ'