සජිත්ගේ පිරිසක් කොටියාගේ දත් ගලවලා !

sajith
hd, jfkdoHdkfha isá fldáfhl= >d;khlr tu i;ajhdf.a o;a .,jñka isá h§ jkÔù ks,OdÍka úiska w;awvx.=jg .;a msßi ksjdi wud;H ið;a fma%uodi uy;df.a f.da,hka msßila nj fï jkúg wkdjrKh ù ;sfí'

fï jkúg;a ish b,a,d wiaùfï ,smsh úYhNdr wud;Hjrhd fj;a fhduq lr we;s jkÔù wOHlaI fckrd,a wdpd¾h iqñ;a ms,msáh uy;dg fïia wiaùugo n,mE wdikak;u fya;=j jQfha by; msßi w;awvx.=jg .ekSu;a iu. wud;Hjrhdf.ka t,a,jQ n,mEuh'

tu msßi ið;a fma%uodi uy;df.a ióm;uhka msßila nj jkÔù ks,OdÍka isÿ l< úu¾Ykj,§ wkdjrKh lrf.k we;s w;r ta nj wod< kS;s lghq;= i|yd fhduq l< ,shlshú,sjo i|yka lr we;s nj mejfia'

fuu wkdjrKh lr.ekSu;a iu. l=ms;jQ ið;a fma%uodi uy;d ;sridr ixj¾Ok yd jkÔú wud;H .dñŒ chúl%u fmf¾rd uy;dg wu;d ta nj mjid we;' bka miq chúl%u fmf¾rd wud;Hjrhd hd, jfkdaoHdkfha WoHdk Ndrlre jk iqrx. r;akdhl uy;d" wu;d jydu wod< fpdaokdj ksjerÈ lrk f,i;a ið;a fma%uodi uy;df.ka iudj .kakd f,i;a b;d oeäj ksfhda. lr ;sfí'

wod< n,mEu fya;=fjka hd, jfkdaoHdkfha WoHdk Ndrlre jk iqrx. r;akdhl uy;d fïjk úg md¾,sfuka;=jg meñK isák nj;a Tyqf.a /lshdj wysñfõh hk ìh fya;=fjka Tyq fufia meñK wud;H ið;a fma%uodi uy;df.ka iudj .ekSug iQodkï jk nj jd¾;d fõ'

uQ,dY% ñ¾¾