හිරුණිකාගේ මඟුල ඉවරයි?

Hirunika the marriage has broken down?uE;l§ újdy Èúhg we;=,;a kQ ysre‚ld fma%upkaø md¾,sfïka;= uka;‍%Sjßhf.ka wef.a ieñhd jk ysrdka hfgdaúg Èlalido ùug kshñ; nj tcdm ys;jd§ fjí wvúhla jd¾;d lrhs'

r;akmqr Èia;%slalfha md¾,sfïka;= uka;‍%Sjrfhla iuÕ we;s nj lshk iïnkaOhla uka;‍%Sjßhf.a ieñhdg yiqùu ksid fuu ;SrKh f.k we;s njo tu jd¾;dfõ oelafjhs'

fuu kvqfõ§ tcdmfha ol=Kq m,df;a kS;S{jrfhl= ysre‚ld md¾Yjfhka bÈßm;aùug kshñ; hhso jeä ÿrg;a jd¾;d lrhs'

flfia fj;;a wod, fjí wvúh fj; meyeÈ,s lsÍula tjd we;s uka;‍%Sjßh mjid we;af;a tu mqj; iïmq¾Kfhka u wi;Hla nj;a ;u ieñhd iuÕ wdorfhka miqjk nj;ah'tfia jqjo wod, fjí wvúh tu mqj; m‍%;sla‍fIm lr fyda iudj .ekSula isÿ lr ke;'

my;ska oelafjkafka ysre‚ld l, iïmq¾K meyeÈ,s lsÍuhs'
 "Hello i dont know you personally. But wanted to clear something. I dont know where or from whome you are getting these news. Im not getting a divorce and very much in love with my husband. I dont have any relationship with anyone what so ever. Its very disrespectful to publish these kind of false stories because that effects us. I have never send a message to anyone like this before. Ive sent this because this involves my personal life. And that really hurt our emotions. I hope you  understand this as a human being. Thank you"