මාවන්ගේ ඥාති මව ඝාතනය කරලා

Marvan Atapattu's Nearest Relative Mother Murderedmawan athapatthu
ysgmq fgiaÜ l%slÜ l%Svl udjka w;m;a;=f.a f,dl= wïud jk fidaud w;m;a;=j >d;kh lr,d'je,s.u m%foaYfha uqÿ.uqj w;m;a;= j;af;a mÈxÑ wehf.a jhi wjqreÿ 69ls'

je,s.u fmd,sish lshk úÈhg ksjfia ;ksj isá wehj fmf¾od WoEik fuu ksjfia isá fiajlhka Worfha lemqï ;=jd, iys;j weh isákq oel ;sfnkjd' ta jf.au ta fj,dfõ wehf.a lgg frÈ mdkalv;a Tn,d ;sfhkjd fuhd,d oel,d'


weh ;du;a ðj;=ka w;r lsh,d ys;mq fï lÜáh wehj j,dk uy frday,g /f.k hñka isáh§ ðú;laIhg m;afj,d ;sfhkjd'Bfha WoEik isoaêh jQ ksjig ud;r ufyaia;%d;ajßh weú;a mßlaId lr,d ;sfhkjd jf.au fmd,sia iqkLhka fhdod .ksñka mÍlaIK wdrïN lr,d ;sfhkjd'