බැසිල් අත්අඩංගුවට

Basil Rajapaksa Arrestedfmd,sia uQ,H wmrdO úu¾Yk fldÜGdYhg wo fmrjrefõ meñ‚ ysgmq wd¾Ól ixj¾Ok wud;H neis,a rdcmlaI w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'

ud;r m%foaYfha bvula ñ,§ f.k f.dvke.s,s bÈlsÍu iïnkaOfhka uQ,H wmrdO úu¾Yk fldÜGdYh isÿlrk mÍlaIK i|yd m%ldYhla ,nd §ug Tyq FCID fj; meñK isá w;r ta w;r Tyq w;awvx.=jg m;aj we;s njhs oek.kakg ,efnkafka'

 tfukau wo Èkfha neis,a rdcmlaI uy;d ud;r wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ; nj;a oek.kakg ,efnkjd'
óg fmr uyskao rdcmlaI uy;df.a ckdêm;sjrK mrdchka miq úfoaY.; jQ neis,a rdcmlaI kej; Y%S ,xldjg meñ‚ wjia:dfõo w;awvx.=jg m;ajqKd'