කුසල් නිදහස්

Kusal Perera cleared of doping charges;ykï W;af;acl Ndú;d lsÍu iïnkaOfhka fpdaokd t,a, ù ;djld,sl ;r. ;ykulg ,laj isá Y%S ,xld úiaihs20 yd tlaÈk lKavdhfï wdrïNl ms;slre fukau fgiaÜ l%slÜ ms;slre l=i,a ck;s fmf¾rd tu fpdaokd j,ska ksoyia l< nj wka;¾cd;sl l%slÜ ljqkais,h Bfha ^11od& rd;%sfha ksfõokh lf<ah' ta wkqj ñka bÈßhg l=i,ag tfrysj mkjd ;snQ cd;Hka;r yd m<uq fm< ;r. ;yku bj;ajkq we;'

l=i,ag mekjQ ;r. ;yku bj;alsÍu iïnkaOfhka úfYaI udOH idlÉpdjla wo ^12od& Y%S ,xld l%slÜ wdh;kfha§ meje;aùug kshñ;j we;'
tfukau cd;Hka;r l%slÜ ljqkais,h i|yka lf<a ta wkqj Tyqg wo isg fyda l%Svd l< yels njhs'  kjiS,ka; ;rÕ ixpdrhg tlaj isá l=i,a cks;a jydu kej; Èjhskg leojkakg Y%S ,xld l%slÜ wdh;kh ;SrKh lf<a miq.sh jif¾ foieïn¾ ui 7 jeksodhs' ;ykï W;af;acl Ndú;h ms<sno Tyqg fpdaokd t,a,ùu Bg fya;= jqKd'

flfia kuq;a l=i,ag miq.sh jif¾§ mekjQ fuu ;r. ;yku fya;=fjka Y%S ,xld lKavdhfï kjiS,ka; ;r. ixpdrh" bka§h úiaihs20 ;r.dj,sh" wdishdkq l=i,dk ;r.dj,sh fukau úiaihs20 f,dal l=i,dk ;r.dj,sh uÕyeÍ .sfhah'