පොලිස්පති තෝරන්න හැටි

lanka policefmd,siam;s Oqrhg fï jkúg we;sù ;sfnk oeä ;r.ldÍ;ajh fya;=fjka ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak úiska jHjia:dodhl  iNdjg kï lr we;s fcHIaG;ajfhka by<u ‍fmd,sia ks,OdÍka ;sfokdf.a iqÿiqlï mÍlaId lr ne,Sug jHjia:dodhl iNdfõ wjOdkh fhduqj ;sfí'

ta wkqj tia' tï' úl%uisxy" mQð;a chiqkaor iy iS' ã' úl%ur;ak hk ‍‍‍fcHIaG ksfhdacH ‍fmd,siam;sjreka ,nk 18 fjksod jHjia:dodhl iNdj yuqjg le|ùug kshñ; nj wdrxÑ ud¾. wkdjrKh lf<ah' ‍‍‍

fcHIaG;ajh .ek muKla fkdi,ld ta tla tla ks,Odßhd ‍fmd,Sishg ne÷Kq Èkfha isg uff;la l,la fkdle<e,aj" ‍fmd,sia fomd¾;fïka;=fõ;a" uyck;djf.a;a Wkak;shg l< fiajh" lemùu wdÈh fukau tu ks,OdÍkaf.a olaI;djka ms<sn|jo fidhd ne,Sug jHjia:dodhl iNdfõ idudðlhka iQodkñka isák nj wdrxÑ ud¾. wkdjrKh lf<ah'