මාලිංග IPL වලින් ඉවතට

malinga ipl
IPL úiaihs úiai ;rÕdj,sfhka bj;a ùug iqmsß fõ. mkaÿ hjk l%Svl ,is;a ud,sx.g isÿ ù ;sfnkjd' ta Tyqg udi 4la muK l%Svd lsÍug fkdyels nj uqïndhs bkaÈhkaia lKavdhfï ffjoHjre ks.ukh lsÍu;a iuÕhs'

mdofha wndOh;a iuÕ ud,sx. yg f,dal l=i,dkh l%Svd lsÍug yels jqfha keye ' kuq;a miq.sh isl=rdod ,is;a ud,sx. bkaÈhdj n,d msg;a jqfha uqïndhs bkaÈhkaia lKavdhug tla ùfï wruqfKks'

flfia fj;;a bkaÈhdjg .sh ud,sx. uqïndhs bkaÈhkaia lKavdhu iuÕ mqyqKq ieishlgo tla ù we;s wdldrh olakg ,enqKd'